🔰 Regexp 🔰

Cờ y trong biểu thức chính quy Regular

Cờ y giúp chúng ta định vị trận đấu chúng ta ngay vị trí chỉ định
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về cờ y trong biểu thức chính quy Regular

Cờ y

Cờ y giúp cho chúng ta kiểm chính xác ngay vị trí chúng ta chỉ định.

Bình thường khi không có cờ y thì kiểm tra của chúng ta như thế này.

 • Trận đấu /2/
1let str = `01234567892`;
2
3let reg = /2/;
4
5let ketQua = reg.test(str)
6
7console.log(ketQua); // true

Phương pháp test sẽ kiểm tra trận đấu chúng ta bắt đầu bằng vị trí 0 đến hết chuỗi và trả về true được tìm thấy. Trong ví dụ trên nó tìm thấy 2 nên trả về true.

Nếu chạy hết chuỗi mà không thấy thì phương pháp test sẽ trả về false

Bây giờ chúng ta thay đổi trận đấu của chúng ta lại. Bằng cách thêm cờ y cho nó.

 • Trận đấu /2/y
1let str = `01234567892`;
2
3let reg = /2/y;
4
5let ketQua = reg.test(str)
6
7console.log(ketQua); // false

Khi chúng ta thêm cờ y thì kết quả chúng ta bây giờ đả khác. Vì sao?... Hành vi của chức năng test bây giờ sẽ khác. Bây giờ nó không tìm kiếm hết chuỗi nữa mà so sánh như thế này.

1// 0123456789
2// 2
3
4// 2 === 0 => false

Nó chỉ so sánh 2 === 0 nếu bằng thì trả về true. Nếu không thì false. Nó so sánh kiểu đó.

Nếu bây giờ chúng ta muốn xem ngay vị trí số 2 có phải là số 2 không thì chúng ta phải sữa đổi thuộc tính của nó lại

 • lastIndex

  • Cập nhật vị trí lại cho đối tượng regexp

   1let str = `01234567892`;
   2
   3let reg = /2/y;
   4
   5reg.lastIndex = 2; // Cập nhật vị trí so sánh
   6
   7let ketQua = reg.test(str)
   8
   9console.log(ketQua); // true

Như ví dụ trên mình đã cập nhật lại vị trí của 2 lại bằng thuộc tính lastIndex

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói về cờ y. Cờ y giúp cho chúng ta kiểm tra trận đấu ngay vị trí chúng ta chỉ định. bằng thuộc tính lastIndex

 • string
 • regular
 • object

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam