🐘 [Symbol.iterator]() 🐘

Phương pháp lặp Symbol.iterator

Phương pháp lặp [Symbol.iterator]() là gì?. Cùng nhau tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về phương pháp lặp [Symbol.iterator]().

Symbol.iterator là gì ?

Symbol.iterator là một phương thức lặp cho phép các đối tượng trong javascript tùy chỉnh hành vi lặp đi lặp lại của chúng.

Để có thể lặp đối tượng tìm và gọi phương pháp [Symbol.iterator]()

Phương phápMô tả
[Symbol.iterator]Một chức năng không có tham số trả về một đối tượng
1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let iterator = str[Symbol.iterator]();

iterator

iterator là đối tượng có phương pháp next() dùng để lặp đi lặp lại nhiều lần.

Phương phápMô tảTrả về
next()Một chức năng không có tham số trả về đối tượng có 2 thuộc tính.{done: boolean, value: Bất kỳ}
1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let iterator = str[Symbol.iterator]();
4
5console.log(iterator.next()); // {done: false, value: "H"}

Nếu bây giờ chúng ta gọi phương pháp next tiếp.

1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let iterator = str[Symbol.iterator]();
4
5console.log(iterator.next()); // {value: 'H', done: false}
6console.log(iterator.next()); // {value: 'ồ', done: false}

Và cứ như vậy cho đến khi done: true

1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let iterator = str[Symbol.iterator]();
4
5console.log(iterator.next()); // {value: 'H', done: false}
6console.log(iterator.next()); // {value: 'ồ', done: false}
7console.log(iterator.next()); // {value: ' ', done: false}
8console.log(iterator.next()); // {value: 'Q', done: false}
9console.log(iterator.next()); // {value: 'u', done: false}
10console.log(iterator.next()); // {value: 'a', done: false}
11console.log(iterator.next()); // {value: 'n', done: false}
12console.log(iterator.next()); // {value: 'g', done: false}
13console.log(iterator.next()); // {value: ' ', done: false}
14console.log(iterator.next()); // {value: 'T', done: false}
15console.log(iterator.next()); // {value: 'r', done: false}
16console.log(iterator.next()); // {value: 'í', done: false}
17console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Vòng lặp

Như các bạn có thể thấy ở trên mỗi lần chạy nó đều tìm và gọi phương pháp next

1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let iterator = str[Symbol.iterator]();
4
5while (true) {
6  let {value, done} = iterator.next(); // Gọi next
7  if(done) {
8    break;
9  }
10  console.log(value); // H, ..., í
11}

Chúng ta có thể lặp nó bằng for of

1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3for(let v of str) {
4  console.log(v); // H, ..., í
5}

Giả sử bây giờ chúng ta ghi đè phương pháp [Symbol.iterator]() thì xem nó như thế nào nhé

1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3String.prototype[Symbol.iterator] = null; // Ghi đè nó
4
5for(let v of str){ // Uncaught TypeError: str is not iterable
6  console.log(v);
7}

Ở ví dụ trên các bạn nếu chưa học thì sẽ chưa biết String.prototype là gì đúng không?. Đến bài nào đó mình sẽ nói về cái này.

Từ ví dụ trên nếu chúng ta ghi đè Symbol.iterator nó thì bây giờ lỗi đả văng ra. Các bạn nên đọc tin nhắn của lỗi nó rất quan trọng. Và tin nhắn lỗi là str is not iterable. Hiểu đơn giản là nó không có cái iterator mà chúng ta đang học nè.

Sau vòng lặp này chúng ta biết. Mỗi lần for of chạy nó sẽ tìm và gọi phương pháp [Symbol.iterator]().

Tương tự với mảng

1let arr = [1, 2, 3];
2
3let iterator = arr[Symbol.iterator]();
4
5console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
6console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
7console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
8console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Nếu chúng ta ghi đè nó.

1let arr = [1, 2, 3];
2
3Array.prototype[Symbol.iterator] = null;
4
5for(let v of arr) { // Uncaught TypeError: arr is not iterable
6  console.log(v); 
7}

Làm việc với Object

Giả sử bây giờ chúng ta có một đối tượng như thế này.

1let obj = {
2  from: 1,
3  to: 5
4};

Bây giờ chúng ta muốn lặp từ 1 đến 5. Bình thường chúng ta lặp như thế này.

1let obj = {
2  from: 1,
3  to: 5,
4};
5
6let { from, to } = obj;
7
8for(let i = from; i <= to; i++){
9  console.log(i); // 1, 2, 3, 4, 5
10}

Bây giờ chúng ta muốn lặp với for of thì như thế nào?

1let obj = {
2  from: 1,
3  to: 5,
4};
5
6for(let v of obj) { // Uncaught TypeError: obj is not iterable
7  console.log(v);
8}

Ôi thật không may. Nó không hoạt động. Lỗi đả văng ra. Vậy chúng ta khắc phục nó như thế nào?

1let obj = {
2  from: 1,
3  to: 5,
4  [Symbol.iterator]() {
5    let from = this.from;
6    let to = this.to;
7
8    return {
9      next() {
10        if (from <= to) {
11          return { done: false, value: from++ };
12        }
13        return { done: true, value: undefined };
14      },
15    };
16  },
17};
18
19for (let v of obj) {
20  console.log(v); // 1, 2, 3, 4, 5
21}

Bây giờ nó đã chạy và kết quả như dự tính.

Nó hoạt động hoàn hảo với toán tử lây lan

Dấu 3 chấm ... chính là toán tử lây lan

1let obj = {
2  from: 1,
3  to: 5,
4  [Symbol.iterator]() {
5    let from = this.from;
6    let to = this.to;
7
8    return {
9      next() {
10        if (from <= to) {
11          return { done: false, value: from++ };
12        }
13        return { done: true, value: undefined };
14      },
15    };
16  },
17};
18
19console.log(...obj); // 1, 2, 3, 4, 5

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói qua về phương pháp lặp [Symbol.iterator](). Các bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây iterator

 • ký hiệu
 • phương pháp
 • đối tượng
 • vòng lặp

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam