😇 Number 😇

Số trong javascript

Number là một lớp đại diện số học trong javascript
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về số Number trong javascript

Có nhiều cách để viết một số

Cách bình thường

1let motTrieu = 1000000; // Một triệu
2
3console.log(motTrieu); // 1000000

Hoặc cách tường minh dể đọc

1let motTrieu = 1000_000;
2
3console.log(motTrieu); // 1000000

Dấu _ ở đây chỉ giúp chúng ta nhìn rõ hơn về con số chúng ta đang viết. javascript tự động loại bỏ nó khi đọc.

Chúng ta có thể viết tắt chữ số bằng ký hiệu e

Ví dụ: 1e6

1let motTrieu = 1e6;
2
3console.log(motTrieu); // 100000

1e6 ở đây ý nghĩa là. Đầu tiên là số 1 tiếp theo sau đó là 6 con số 0.

Nó tương đương với

1let motTrieu = 1 * 1000000;
2
3console.log(motTrieu); // 100000

Ví dụ: 1e-6

1let motTrieu = 1e-6;
2
3console.log(motTrieu); // 0.000001

1e-6 ở đây có nghĩa là. Đầu tiên là 6 số 0 theo sau là số 1

Nó tương đương với

1let motTrieu = 1 / 1000000;
2
3console.log(motTrieu); // 0.000001

Ngoài các cách trên chúng ta cũng có thể viết

1let motTrieu = Number(1000000);
2
3console.log(motTrieu); // 1000000

hoặc

1let motTrieu = Number(1e6);
2
3console.log(motTrieu); // 1000000

Nhìn về giá trị thì 2 phép gán này như nhau

1let motTrieuA = Number(1e6);
2let motTrieuB = 1e6;
3
4console.log(motTrieuA === motTrieuB); // true

Hoặc chúng ta có thể dùng từ khóa new để tạo ra một số

1let motTrieuA = new Number(1e6);
2
3console.log(motTrieuA); // Number {1000000}

Chúng ta cùng xem typeof của nó nhé

1let motTrieuA = new Number(1e6);
2let motTrieuB = 1e6;
3let motTrieuC = Number(1e6);
4
5console.log(typeof motTrieuA); // object
6console.log(typeof motTrieuB); // number
7console.log(typeof motTrieuC); // number

Như các bạn nhìn thấy. typeof của motTrieuA là chuỗi object. Vậy như thế này có tác dụng gì. Giả sử số bạn truyền vào là số 0

1let inputNumber = prompt("Nhập vào số");
2
3let numberA = new Number(inputNumber);
4
5if(numberA) {
6    console.log("Chạy: ", numberA); // Number {0}
7}

Kết quả là dòng if luôn luôn chạy. Vì boolean một object luôn luôn là true Boolean({}) === true

Cũng từ ví dụ đó chúng ta bỏ từ khóa new đi.

1let inputNumber = prompt("Nhập vào số");
2
3let numberA = Number(inputNumber);
4
5if(numberA) {
6    console.log("Chạy: ", numberA); 
7}

Bây giờ thì dòng if sẽ không chạy nữa. Bởi vì if(0) suy ra if(false) nên nó không đi vào phần body.

Lưu Ý

  • new Number() trả về object
  • Number() trả về number

Trong lớp Number có rất rất là nhiều phương pháp và tài sản khác nhau.

Đến một bài viết nào đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phương pháp của nó. Và xem cách nó hoạt động.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói qua về number trong javascript.

Các bạn muốn tìm hiểu thêm về nó. Các bạn có thể tham khảo tại đây Number

  • số
  • number
  • toán học

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam