😅 Number 😅

Tài sản phương pháp trong lớp Number

Cùng nhau tìm hiểu các tài sản và phương pháp trong lớp Number
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về các tài sản Properties và các Methods của class Number

Properties những tài sản

Properties là những tài sản thuộc tính gắn liền với lớp đó.

 1. EPSILON

Tài sản Number.EPSILON đại diện cho sự khác biệt giữa 1 và số điểm nổi nhỏ nhất lớn hơn 1.

1console.log(Number.EPSILON); // 2.220446049250313e-16

Number.EPSILON là một static. Mình cũng chưa dùng nên cũng không thể nói được. Các bạn xem thêm về nó tại đây EPSILON

 1. MAX_SAFE_INTEGER

Hằng số Number.MAX_SAFE_INTEGER đại diện cho số nguyên tối đa trong javascript. Tương đương 2^53 - 1

1console.log(Number.MAX_SAFE_INTEGER); // 9007199254740991
2
3console.log(Math.pow(2, 53) - 1);   // 9007199254740991

Dùng cho phép tính nào vượt quá số đó thì báo lỗi.

1if(1 / 0 > Number.MAX_SAFE_INTEGER) {
2  console.log("Lỗi"); 
3} else {
4  console.log("Làm điều gì đó");
5}

Các bạn có thể xem thêm về nó tại đây MAX_SAFE_INTEGER

 1. MAX_VALUE

Thuộc tính Number.MAX_VALUE đại diện cho số tối đa trong javascript.

1console.log(Number.MAX_VALUE); // 1.7976931348623157e+308

Mình cũng chưa bao giờ sài luôn. Các bạn tham khảo thêm về nó tại đây MAX_VALUE

 1. MIN_SAFE_INTEGER

Hằng số Number.MIN_SAFE_INTEGER đại diện cho số nguyên tối thiểu trong javascript. Nó tương đương với -2^53 - 1

1console.log(Number.MIN_SAFE_INTEGER); // -9007199254740991
2
3console.log(-Math.pow(2, 53) - 1);  // -9007199254740991

Mình cũng hiếm dùng. Các bạn có thể xem thêm về nó tại đây MIN_SAFE_INTEGER

 1. MIN_VALUE

Thuộc tính Number.MIN_VALUE đại diện cho giá trị số dương nhỏ nhất trong javascript

1console.log(Number.MIN_VALUE); // 5e-324

Mình cũng chưa bao giờ sài. Các bạn có thể tham khảo thêm về nó tại đây MIN_VALUE

 1. NaN

Tài sản Number.NaN đại diện cho không phải một số. NaN là viết tắt của từ Not a Number. Nó tương đương với NaN.

1function sanitise(x) {
2 if (isNaN(x)) {
3  return Number.NaN;
4 }
5 return x;
6}

Mình cũng chưa bao giờ sài. Các bạn có thể tham khảo thêm về nó tại đây NaN

 1. NEGATIVE_INFINITY

Tài sản Number.NEGATIVE_INFINITY đại diện cho một giá trị vô cực âm.

1console.log(Number.NEGATIVE_INFINITY);      // -Infinity
2console.log(-1 / 0 === Number.NEGATIVE_INFINITY); // true

Mình cũng chưa bao giờ sài. Các bạn xem thêm về nó tại đây NEGATIVE_INFINITY

 1. POSITIVE_INFINITY

Tài sản Number.POSITIVE_INFINITY đại diện cho giá trị vô cực dương.

1console.log(Number.POSITIVE_INFINITY);      // Infinity
2console.log(1 / 0 === Number.POSITIVE_INFINITY); // true

Mình cũng chưa bao giờ sài. Các bạn tham khảo thêm về nó tại đây POSITIVE_INFINITY

Methods những phương pháp

Phương pháp là chức năng dùng để thực hiện hành động nào đó.

 1. isFinite()

Phương pháp Number.isFinite() dùng để kiểm tra đó có phải là một số hay không.

Cú pháp

1Number.isFinite(value) // true || false
Phương phápTham sốTrả về
isFinitevalue là giá trị cần kiểm tratrue hoặc false
1console.log(Number.isFinite(1)); // true
2console.log(Number.isFinite({})); // false
3console.log(Number.isFinite([])); // false
4console.log(Number.isFinite("")); // false
5console.log(Number.isFinite(Symbol("id"))); // flase
6console.log(Number.isFinite(null));     // false
7console.log(Number.isFinite(Infinity));   // false
8console.log(Number.isFinite(1 / 0));    // false
9...

Chức năng này hay dùng. Các bạn tham khảo thêm tại đây isFinite

 1. isInteger()

Phương pháp Number.isInteger() kiểm tra một giá trị có phải là số nguyên hay không

Cú pháp

1Number.isInteger(number) // true || false
Phương phápTham sốTrả về
isIntegernumber giá trị cần kiểm tratrue hoặc false

Ví dụ:

1Number.isInteger(0);     // true
2Number.isInteger(1);     // true
3Number.isInteger(-100000);  // true
4Number.isInteger(99999999999999999999999); // true
5Number.isInteger(NaN);    // false

Chức năng này mình cũng chưa dùng. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây isInteger

 1. isNaN()

Phương pháp Number.isNaN() kiểm tra giá trị có phải là NaN hay không. Thường dùng cho lỗi tính toán nào đó.

Cú pháp

1Number.isNaN(number) // true || false
Phương phápTham sốTrả về
isNaNnumber là giá trị cần kiểm tratrue hoặc false

Ví dụ:

1Number.isNaN(NaN);    // true
2Number.isNaN(Number.NaN); // true
3Number.isNaN(true);    // false
4
5Number.isNaN(1 / "abc")  // true

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây isNaN

 1. isSafeInteger()

Phương pháp Number.isSafeInteger() kiểm tra giá trị được cung cấp có phải là số nguyên an toàn hay không.

Cú pháp

1Number.isSafeInteger(number); // true || false
Phương phápTham sốTrả về
isSafeIntegernumber là tham số cần kiểm tratrue hoặc false

Ví dụ

1console.log(Number.isSafeInteger(100.0)); // true
2console.log(Number.isSafeInteger(100.1)); // false

Mình chưa sài nó bao giờ. Các bạn xem thêm về nó tại đây isSafeInteger

 1. parseFloat()

Phương pháp Number.parseFloat() phân tích một tham số và trả về tham số đã phân tích. Nếu không phân tích được trả về NaN

Cú pháp

1Number.parseFloat(string); // number || NaN
Phương phápTham sốTrả về
parseFloatstring là chuỗi tham số cần chuyểnnumber hoặc NaN

Ví dụ

1console.log(Number.parseFloat("123asd")); // 123
2console.log(Number.parseFloat("asd123")); // NaN
3console.log(Number.parseFloat(123));   // 123
4console.log(Number.parseFloat("423.1234asd")); // 423.1234
5
6console.log(typeof Number.parseFloat("123dsd")); // number
7console.log(typeof Number.parseFloat("ew3"));  // number
8console.log(typeof NaN);             // number

Chức năng này cũng hay dùng. Các bạn có thể xem thêm về nó tại đây parseFloat

 1. parseInt()

Phương pháp Number.parseInt() phân tích tham số chuỗi trả về số nguyên hoặc theo cơ sở được chỉ định.

Cú pháp

1Number.parseInt(string, radix) // number
Phương phápTham sốTrả về
parseIntstring chuỗi cần chuyển. radix cơ sở để chuyển về từ 2 - 36 nếu không có thì cơ số 10 được chỉ địnhnumber

Ví dụ

1console.log(Number.parseInt("123"));    // 123
2console.log(Number.parseInt("123 34q"));  // 123
3console.log(Number.parseInt("123wer", 2)); // 1
4console.log(Number.parseInt("123wer", 36)); // 64007379
5console.log(Number.parseInt("123wer", 10)); // 123

Chức năng này cũng hay dùng. Các bạn có thể xem thêm về nó tại đây parseInt

 1. toExponential()

Phương pháp toExponential() trả về chuỗi.

Cú pháp

1let number = 123;
2
3number.toExponential()(number) // string
Phương phápTham sốTrả về
toExponentialnumber cơ số cần chuyển vềstring

Lưu Ý. Các gọi bây giờ đã khác. Ở các ví dụ trước là Number.caiGiDo nhưng bây giờ là 123.caiGiDo.

Ví dụ

1var numObj = 77.1234;
2
3console.log(numObj.toExponential()); // logs 7.71234e+1
4console.log(numObj.toExponential(4)); // logs 7.7123e+1

Mình cũng chưa bao giờ sài. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây toExponential

 1. toFixed()

Phương pháp toFixed() định dạng lại một số theo điểm digits ta chỉ định và trả về một chuỗi.

Cú pháp

1let number = 123;
2
3number.toFixed(number); // string
Phương phápTham sốTrả về
toFixednumber là vị trí chúng ta muốn dừng ngay đó. Nó làm tròn lênstring

Ví dụ

1let number = 123.456789;
2
3console.log(number.toFixed()) // 123
4console.log(number.toFixed(2)) // 123.46
5console.log(number.toFixed(3)) // 123.457

Chức năng này cũng hay dùng. Các bạn xem thêm về nó tại đây toFixed

 1. toLocaleString()

Phương pháp toLocaleString() trả về một chuỗi theo địa phương chúng ta chỉ định.

Cú pháp

1let number = 123.456789;
2
3number.toLocaleString(string | [string], options) // string
Phương phápTham sốTrả về
toLocaleStringstring hoặc mảng [string] địa phương mà chúng ta cần chuyểnstring
options đối tượng Intl.NumberFormatOptions tùy chọn không có cũng chả sao

Ví dụ

1let number = 1000000;
2
3console.log(number.toLocaleString());   // 1,000,000
4console.log(number.toLocaleString("vi")); // 1.000.000

Và còn nhiều điều khác nữa. Các bạn xem thêm về nó tại đây toLocaleString

 1. toPrecision()

Phương pháp toPrecision trả về chuỗi đại diện cho số theo độ chính xác chúng ta chỉ định.

Cú pháp

1let so = 123
2
3so.toPrecision(number); // string
Phương phápTham sốTrả về
toPrecisionnumber một số nguyên chỉ định độ dài số quan trọng cần hiển thịstring

Ví dụ

1let so = 123.456789
2
3console.log(so.toPrecision()); // 123.456789
4console.log(so.toPrecision(2)); // 1.2e+2
5console.log(so.toPrecision(5)); // 123.46

Mình cũng chưa sài bao giờ. Các bạn tham khảo thêm về nó tại đây toPrecision

 1. toString()

Phương pháp toString() trả về một chuỗi theo cơ số chúng ta chỉ định từ 2 đến 36

Cú pháp

1let so = 123.456789
2
3so.toString(radix) // string
Phương phápTham sốTrả về
toStringradix là một số nguyên chúng ta cần chuyển về cơ số từ 2 đến 36. Cái này tùy chọn. Mặc định là cơ số 10string

Ví dụ

1let so = 123.456789
2
3console.log(so.toString()); // 123.456789
4console.log(so.toString(10));// 123.456789
5console.log(so.toString(2)); // 1111011.0111010011110000000111111011100000101100001011
6console.log(so.toString(5)); // 443.2120221310014340323

Các bạn có thể xem thêm về nó tại đây toString

 1. valueOf()

Phương pháp valueOf() dùng để chuyển một đối tượng về số.

Cú pháp

1let objectSo = new Number(124);
2
3objectSo.valueOf(); // number
Phương phápTham sốTrả về
valueOfTrốngnumber

Ví dụ

1let objectSo = new Number(124);
2
3console.log(objectSo.valueOf()); // 124
4console.log(objectSo); // Number {124}

Mình cũng hiếm khi nào dùng lắm. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây valueOf

Static

 1. name

Tài sản Number.name trả về tên lớp nhà xây dựng

Cú pháp

1Number.name; // string
2console.log(Number.name); // number

Ví dụ

1function demo(a, b) {}
2
3console.log(demo.name); // demo

name ở đây chính là tên của chức năng. Nên bạn thấy đầu ra là demo

 1. length

Tài sản Number.length trả về độ dài tham số trong chức năng

Cú pháp

1Number.length; // number

Ví dụ

1function demo(a, b) {}
2
3console.log(demo.length); // 2

Kiểu nó như vậy. ab ở đây chính là có 2 tham số. Nên kết quả ra 2

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói qua về tài sản phương pháp trong class Number

Các bạn muốn hiểu sâu thì từ từ nghiên cứu đi nhé. Với mình thì mình chỉ nhớ được vài cái thôi.

Các bạn giỏi thì nhớ được càng nhiều càng tốt. Chỉ cần biết nó làm gì có tác dụng gì là ok hết.

 • method
 • static
 • property
 • number

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam