😜 Js_Master 😜

Vòng lặp while trong javascript

Dùng để lặp lại một điều gì đó nếu thỏa mãn điều kiện là true
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp white

Cú Pháp

1while ( /*điều kiện*/ ) {
2  // body
3}
 • điều kiện

Một điều kiện được đánh giá trước khi chạy vào body. Nếu điều kiệntrue thì body chạy. Nếu điều kiệnfalse thì body không chạy. Nó chỉ có 2 giá trị true hoặc false

 • body

Một phần thân thực hiện tác vụ gì đó. Tùy vào trường hợp chúng ta làm.

Ví dụ:

1let i = 0; // Khởi tạo
2while ( i < 3) { // Điều kiện
3  console.log(i); // 0, 1, 2
4  i ++; // Bước lặp
5}

Các bạn nhìn ví dụ trên các bạn thấy nó giống bài nào trước đây không?

Và đây là cách chạy của nó. Mình viết ra tường minh cho các bạn dễ hình dung.

1// Cách chạy
2
3if (i === 0) {
4  console.log(0); // 0
5} else if (i === 1) {
6  console.log(1); // 1
7} else if (i === 2) {
8  console.log(2); // 2
9}

Vòng lặp vô tận

1while(true) {
2  console.log("Vô tận"); 
3}
4
5// sẽ ko chạy xuống đây
6console.log('Không chạy');

Vòng lặp vô tận này sẽ chạy liên tục nếu biểu thức trong vòng lặp while trả về true. Như ví dụ trên. Khi chạy các câu lệnh này các bạn nên cẩn thận. Khả năng treo trình duyệt rất là cao.

Vậy chúng ta muốn thoát nó thì như thế nào?

 • break

break dùng để thoát khỏi vòng lặp đang chứa nó. Cũng từ ví dụ trên. Chúng ta biến đổi nó một chút.

1while(true) {
2  console.log("Vô tận"); // vô tận
3  if(2 < 3) { // true
4    break; // Thóat khỏi vòng lặp
5  }
6}
7
8// sẽ chạy xuống đây
9console.log('Không chạy'); // Không chạy

Các bạn có thể xem thêm nó tại đây break

 • continue

continue chấm dứt việc thực hiện vòng lặp nếu thỏa điều kiện nào đó. Và tiếp tục thực hiện vòng lặp khác

1let i = 0;
2
3while (i < 5) {
4  i++;
5
6  if (i === 3) { // true
7    continue; // Tiếp tục vòng lặp khác
8  }
9
10  console.log(i); // 1, 2, 4, 5
11}

Các bạn có thể xem thêm nó tại đây continue

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn sơ qua cho các bạn hiểu về vòng lặp while.

Các bạn có thể tìm hiểu nó sâu thêm tại đây while

Học tập là một con đường Vô Tận nên các bạn cứ từ từ nhé

Dục tốc bất đạt. Chúc các bạn thành công. 😜😜😜😜😜😜

 • vòng lặp
 • for
 • while
 • do while

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam